2022 m. gruodžio 7 d.

Projektas „e. krovinys“

Projektas „e. krovinys“
2012-07-11 Henrikas Balevičius, Meridianas Nr.1 VERSLAS
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Intelektualios valdymo sistemos“ projekto „Integruotos krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinės sistemos sukūrimo „e. krovinys“ finansavimui buvo skirtos ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos.

Projekto „Integruotos krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinės sistemos sukūrimo „e. krovinys“ vykdymo metu numatoma įsigyti informacinę sistemą – platformą, dėl kurios krovinius gabenantiems geležinkeliu paslaugų naudotojams (krovinių terminalai, viešieji logistikos centrai, krovinio siuntėjai / gavėjai, ekspedijavimo įmonės ir kt.) bus realizuotos interaktyvios elektroninės paslaugos.

Numatomos sukurti elektroninės paslaugos:

  • geležinkelių krovinių gabenimo paslaugų rezervavimas (platformos naudotojai turės galimybę rezervuoti geležinkelių krovinių gabenimo paslaugas, taip pat bus suteikiama informacija apie pajėgumus atlikti krovos darbus, prognozes bei galimybę suteikti krovinių gabenimui reikalingus vagonus);
  • geležinkelių krovinių siuntos gabenimo proceso eigos stebėjimas (platformos naudotojai turės galimybę realiu laiku gauti informaciją apie jų krovinių judėjimą geležinkeliu LR teritorijoje, taip pat galės gauti informaciją apie vagonų atvarymą / nuvarymą į privažiuojamuosius kelius, įforminti elektroninius dokumentus);
  • automatizuotas geležinkelių krovinio vežimo dokumentų paruošimas ir pateikimas paslaugos gavėjui (platformos naudotojai turės galimybę paruošti ir teikti deklaracijas, važtaraščius, kitus geležinkelių krovinių gabenimo paslaugų inicijavimui ir vykdymui reikalingus dokumentus);
  • automatizuotas geležinkelių krovinio krovos dokumentų paruošimas ir pateikimas paslaugos gavėjui (platformos naudotojai turės galimybę teikti deklaracijas, važtaraščius ir kitus krovai inicijuoti ir įvykdyti reikalingus dokumentus);
  • automatizuotas deklaracijos paruošimas bei pateikimas muitinei (platformos naudotojai gaus automatizuotomis priemonėmis iš LG ir KVJUD informacinių sistemų dalinai užpildytas preliminarias NCTS deklaracijas).

Projekto metu sukurtos interaktyvios elektroninės paslaugos bus pasiekiamos per internetinį puslapį. Įgyvendinus projektą, LG, KVJUD ir kiti geležinkeliu gabenantys krovinius paslaugų naudotojai ir krovinių gabenimo geležinkeliu paslaugų užsakovai galės:

  • operatyviai gauti ir teikti informaciją apie geležinkeliu gabenamus krovinius;
  • optimizuoti dokumentų, naudojamų krovinių gabenimo procese, apdorojimo laiką;
  • optimaliai išnaudoti krovinių gabenimo geležinkeliu ir jūrų transportu infrastruktūrą bei vagonų parką;
  • analizuoti krovinių srautus bei racionaliau paskirstyti savo investicijas.

Įgyvendintas projektas prisidės ir prie viešojo sektoriaus teikiamų elektroninių paslaugų modernizavimo, bus išnaudotos informacinių technologijų teikiamos galimybės, efektyviau išnaudojami šiuo metu veikiančių sistemų resursai ir galimybės, bus taupomas krovinių pervežimą bei perkrovimą vykdančių, kontroliuojančių institucijų ir verslo subjektų laikas bei lėšos. Krovinių pervežime naudojamų dokumentų duomenų apdorojimo greičio didėjimas, paslaugų patikimumo augimas bei valdymo tobulinimas didins Lietuvos kaip tranzito koridoriaus patrauklumą ir konkurencingumą.

Projekto metu sukurtos elektroninės paslaugos bus teikiamos nemokamai, o jų potencialas mažinant krovinių gabenimo sąnaudas ir efektyviau planuojant veiklą skatins su krovinių gabenimu susijusias įmones jomis naudotis.

Projekto įgyvendinimui skiriama 7421,53 tūkst. litų, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos – 6308,3 tūkst. litų, Valstybės biudžeto lėšos – 1113,23 tūkst. litų.

Naujausias numeris

ATSARGIAI, SKOLININKAI:

UAB “Gokartas“ Direktorius Darius Baltramiejūnas
UAB “Autojarus hidraulika“ Direktorius Remigijus Jasiūnas